Home

[Kalendar radova]

Predrag Cvetković    

JUN 2023

Stanje na pčelinjaku

Vremenske prilike u aprilu su bile mnogo lošije od proseka i to je imalo za posledicu veliko zaostajanje i veoma slab razvoj pčelinjih društava na početku cvetanja bagrema, početkom maja. Početkom o tokom prve polovine maja, kada je počinjalo cvetanje bagrema, padavine su bile skoro svakodnevne i temperature niske za to doba godine, da su pčele jedva uspevale da u kratkim intervalima posećuju cvetove. I kasnije, tokom maja, kada se vreme nešto popravilo i otoplilo, i dalje je bilo mnogo padavina, ali srećom da jutarnje temperature nisu bile niske. Tada se ispostavilo da je bagrem slabo i neregularno medio, zavisno od kraja do kraja, a takođe i od temperature i vlažnosti vazduha tokom dana. Pored klimatskih uslova, smatra se da je uzrok tome izmrzavanje cvetnih pupoljaka tokom proleća. Zaista, više puta se dešavalo da u proleće nastupe niske jutarnje temperature, bliske nuli ili ispod nule, koje najčešće nisu bili isuviše jaki mrazevi da unište sva stabla u nekom kraju, već su delovali na nekim ograničenim lokacijama. Posle izmzavanja, deo stabala bagrema je puštao druge - rezervne cvetne pupoljke, ali s obzirom da je bilo više perioda sa mrazom, dešavala su se i ponovna izmrzavanja. Sve u svemu, imali smo situaicju da je delimično ili potpuno oštećenje cvetnih pupoljaka uzrokovalo slabo ili vrlo slabo medenje u nekom kraju ili mikrolokaciji. Kada se tome doda pomenuto zaostajanje u razvoju pčelinjih društava i većinom nepovoljni vremenski uslovi tokom cvetanja, imali smo rezultat da su prinosi meda za vrcanje na znatnom broju pčelinjaka skoro sasvim izostali ili ako ih je i bilo, onda su bili veoma slabi.

Autor ovog teksta smatra da dodatni i ne manje važan razlog za slabe prinose leži u postupcima pčelara koji su često pravili razne greške tokom rada na razvoju pčelinjih društava i tokom same paše. Jedna od tih grešaka je i kasno postavljanje medišnih nastavaka, kada su pčele već počele da prave medne vence na ramovima sa leglom u plodištima. Još i pre toga, tokom prolećnog razvoja, dozvoljavalo se da pčele formiraju takve medne vence, posebno u DB košnicama, i da time ograničavaju leglo. To je uzrokovalo da neka društva ulaze u rojevno stanje, pa i u slučajevima da su pre toga delom počela da donose med u medišta. S obzirom na kišni period koji se najavljuje za početak juna, može da se očekuje da će pojave rojevnog nagona biti još u većoj meri, bar na nekim pčelinjacima. To čak ne moraju da budu situacije vrlo velike blokade legla u plodištima, rojenje je opažano i u društvima srednje snage i bez previše meda u plodištu.

Zbog hlladnog i u celini veoma nepovoljnog vremena tokom aprila, pčelinja društva su ubrzano trošila zalihe hrane i relativno često se dešavalo da ostanu na samoj ivici gladi. Bilo je čak i slučajeva stradanja - uginuća od gladi pred samu bagremovu pašu.

Nemamo mnogo podataka o pokazivanjima pčelarskih vaga u bagremovoj paši - tek na dva pčelinjaka u centralnim delovima Srbije - 16kg i 25kg. Ovaj drugi podatak je sa pčelinjaka sa relativno dobro razvijenim društvima, ali i tamo se pokazalo da je većina unetog meda u plodištima i da neće biti mnogo za vrcanje.

Radovi na pčelinjaku

U ovom mesecu se obično obavlja vrcanje bagremovog meda. S obzirom da smo imali, može se reći, katastrofalnu situaciju sa bagremovom pašom, samo neki pčelari će imati med za vrcanje, i to u vrlo malim količinama. Ostalima predstoji da prihvate situaciju bez viška meda ili da eventualno sele na neke druge kasnije paše.

Svima se savetuje da sprovedu detaljne preglede pčelinjih društava i da urade sve što mogu i što je potrebno da stabilizuju stanje na pćelinjacima. To se namerno naglašava jer je ova sezona zaista posebna i u najvećem broju slučajeva nije dovoljan uobičajeni rad oko košnica koji se obavlja u junu mesecu. Moraju se uraditi dodatni poslovi - u pogledu eliminisanja eventualnog rojevnog nagona, blokade legla u plodištu, zaliha hrane, zamene i izgradnje novog saća, kontrole stanja matica i dr.

Nije uobičajeno, ali ove godine smo imali situaciju da znatan broj društava ne samo da nije prešao u medišne nastavke, ili je slabo prešao, već i da je nedovoljno pčela da dobro popunjavaju plodišta. U tim slučajevima treba ustanoviti šta je razlog i stvoriti uslove da se društva normalno razvijaju, da ojačaju i budu spremna za zimovanje. Iako se čini da je do zime ostalo još mnogo vremena, činjenica je da jun predstavlja izuzetno važan mesec za razvoj pčelinjih društava i pripremu za zimovanje, i da eventualni propusti u radu sa pčelama tokom ovog meseca, često ne mogu kasnije da se nadoknade na odgovarajući način. U to smo mogli da se uverimo i prošle godine, kada skoro nikakvim podsticajnim merama krajem leta nismo mogli da postignemo bolju pripremu društava za prezimljavanje. Kao rezultat toga imali smo situaciju da u većini slučajeva u zimu uđu veoma slaba durštva i sa veoma lošom strukturom pčela.

Pri pregledima društava treba obezbediti da sva imaju dovoljno meda sa strane legla. Ukolko nemaju, treba uzeti iz društava koja imaju viškove ili obaviti obilnije prihranjivanje. Naravno, ako ćemo prihranjivati, treba prethodno ukloniti medišne nastavke. Ako su u sredini klubeta pčele napunile medom ramove na kojima je bilo leglo (to se često dešavalo), te ramove treba ukloniti ka krajevima košnice da u sredini ostanu ramovi sa najvećom površinom legla. Dobro je u sredinu legla dodati satnu osnovu, posebno ako je postojala blokada legla ili ako je loše saće u košnici. Nekoliko dana posle dodavanja osnove (5-6 dana) treba prokontrolisati da li je osnova izgrađena i zaležena. Ako nije, može se pokušati ponovo ili se osnova uklanja.

Ovog proleća je primećena češća pojava tihe zamene matica, kao i nestajanja matica (stradanja). Može da se predpostavi da je jedan od mogućih razloga za to hladno vreme tokom proleća, kada su mnoge matice neko vreme prestajale sa nošenjem. Takođe, razlozi mogu da leže i u lošim uslovima za oplodnju matica prošle godine, što je uzrokovalo da se tihom smenom ovog proleća menjaju i mlade, prošlogodišnje matice. U svakom slučaju, sada pri pregledu treba obratiti pažnju na kvalitet i starost matice i u slučaju potrebe maticu zameniti, bilo kupovinom nove bilo tako da staru maticu uklonimo da bi društvo odgajilo novu.

Ako u košnici nema matice, može se radi kontrole stanja postaviti test-ram sa malo otvorenog legla, kako bismo utvrdili da li matice zaista nema ili je nešto drugo u pitanju. Ukoliko je nema, pčele će na dodatom otvorenom leglu da počnu gradnju matičnjaka, ako je ima, onda će odgajivati normalno radiličko leglo. Ukoliko se u košnici pojavila lažna matica (nema matice već neke pčele počele da nose neoplođena jaja), najbolje je takvo društvo rasfformirati, ili ako se spasava, dodati mu 2-3 rama sa pčelama i leglom iz neke druge košnice, kako bi se podstaklo da odgaje novu maticu.

Ukoliko se primeti da je društvo ušlo u rojevni nagon, jedan od mogućih postupaka je da se pronađe stara matica (ako roj nije izleteo) i da se sa njom i nekoliko ramova legla i meda formira zaseban roj. Druga mogućnost je da se sa ramovima sa matičnjacima formira više manjih rojeva - oplodnjaka. Rušenje matičnjaka je takođe jedna od mera, često se ona kao glavna i primenjuje, ali to zahteva veoma pažljiv pregled svih ramova, kako se neki matičnjak ne bi propustio. Takođe, postupak rušenja matičnjaka treba ponovoti posle nekoliko dana (obično 5-6 dana). Jedan od mogćih postupaka je i da se stara matica ograniči u nekom nastavku matičnom rešetkom (kako roj ne bi izleteo), i u taj nastavak se stave većinom satne osnove i prazno saće, a ispod rešetke ostanu ramovi sa leglom. I u tom slučaju matičnjake treba poništiti ili eventualno doći posle nekoliko dana, čim mlade matice počnu da se legu i sa njima formirati nove rojeve - oplodnjake.

Na pčelinjaku održavati lovilice za osice i stršljenove. Takođe, održavati pojilice sa vodom.

Zbog veće količine padavina, savetuje se da se prokontrolišu postolja košnica, i u slučaju potrebe ako postoje problemi, da se to što pre ispravi.

Ostali radovi

Na žalost, ove godine mnogi pčelari će imati samo male količine meda za vrcanje ili čak nimalo. Za one koji planiraju vrcanje, predstoje poslovi pripreme prostorija, ambalaže, opreme i svega drugog što je potrebno.

Ako se planira formiranje novih rojeva treba na vreme pripremiti košnice ili nukleuse, kao i ramove, hraniilce i drugo. Takođe, ako se kupuju rojevi ili matice, treba se o tome dogovoriti sa odgajivačima.